Чудна свирка

автор Ран Босилек
художник Иван Димов


Чудна свиркаИмал дядо козички. Цанил си козарче. То си имало свирка. Ама каква свирка! Като я надуе, де що има живо, всичко скача, та се къса. Сутрин дядо му слагал хляб в торбата, пущал го след козите и му думал:
- По-малко да надуваш свирката, повече да пасеш козите!
Вечер се връщало момчето. Докарвало козите. Посрещал го дядото и виквал ядосан:
- Бре, сине, къде ходиш, какво правиш, та не пасеш козите! Я ги погледни на какво приличат! Живи умрели от глад!
- Паса ги, дядо, паса ги. Сека им бръстина.

Днеска тъй, утре тъй - козарчето щяло да измори козите. Станал дядо една сутрин, та след него. Скрил се в гората зад една шипка.
Момчето докарало козите в гората. Насекло им бръстина. Почнали да ядат: руп, руп, руп!
Козарчето седнало на един пън, извадило свирката, па като засвирило! Козите оставили бръстината, па като заскачали! Зарипал и дядото в шипката: друс, друс, друс! Изподрал си дрехите. Почнал да вика:
- Спри, бе сине! Изподрах се в шипката!
- Аз спирам, дядо, ама свирката не спира. И пак рипал дядо.
Чакала го баба да се върне вкъщи, па току си рекла:
- Я да видя що стори тоя дядо.

Отишла баба в гората. Гледа - козарчето свири, козите скачат и дядо рипа ли, рипа в шипката.
- Бре, сине, бре дядо! Каква е тая работа от вас!
Но додето издума, засвирила по-силно свирката и бабата заиграла: друс, друс, друс!

Баба и дядо си имали син и снаха. Имали си и внучета. Чакал синът да се върне дядо и баба, па като не ги дочакал, рекъл на жена си:
- Чакай, невесто, да отида да видя, що сториха татко и мама! Отишъл синът в гората. Гледа отдалече: козарчето свири, козите скачат, дядо и баба рипат ли, рипат.
- Каква е тая работа, бре хора! - викнал синът, но свирката свирнала по-силно и той затропал заедно с другите: друс, друс, друс!

Снахата чакала, чакала при децата вкъщи, па току рекла:
- Чудно нещо! Що направиха тия хора? Къде отидоха, та се не върнаха? Трябва да ги потърся!
Снахата оставила децата да пазят къщата, а тя отишла в гората. Погледнала и какво да види - козарчето свири. Козите скачат. Бабата, дядото и синът рипат ли, рипат.
- Какво е туй чудо, бре хора! - викнала снахата, но козарчето свирнало по-силно и тя затропала редом с другите: друс, друс, друс!

Дядовите внучета пазили, пазили къщата, па като видели, че никой не се връща, хукнали да видят, що става в гората.
Стигнали, не стигнали, като видели играта, отдалече викнали:
- Тропайте да тропаме! Карай, козарко!
И те зарипали редом с другите: друс, друс, друс!

Цял ден свирило козарчето. Цял ден рипали козите и дядовите хора.
Взело да се мръква. Козарчето тръгнало напред със свирката. Тръгнали след него скачешком и козите, и дядо, и баба, и син, и снаха, и внучета малки и големи.
Кой как ги видял, тръгвал с тях и почвал да тропа: друс, друс, друс! Разиграло се цяло село. Нямало кой да спре играта. Тропали цяла нощ, рипали и на другия ден. Кой знае. Може и до ден-днешен да тропат.

0 коментара:

Публикуване на коментар