Самодива

автор Ран Босилек
художник Иван Димов


Един момък се главил ратай у стар овчар, който пасял стада в планината. Всяка вечер момъкът излизал пред кошарите и свирел с меден кавал. Една нощ той засвирил на месечина сред самодивска поляна. Когато заситнил на хоро, долетели три дългокоси девойки и почнали да играят. Най-хубаво играела най-малката. Тя била толкова хубава, че овчарят не снемал очи от нея.
- Ех, да мога да се оженя за тая мома - мислел си момъкът, - цяло село ще ми завижда! Само слънцето може да се мери с нея!
Щом спрял свирнята, девойките отлетели като птички.

Като се прибрал в колибата, момъкът цяла нощ не мигнал. Все за хубавата девойка си мислел. На сутринта отишъл при стария овчар и му рекъл:
- Ех, да знаеш каква мома видях нощес, дядо! Очите ми останаха в нея!
- Да не си сънувал, синко?
- И на сън не може да се види такова хубаво момиче, дядо.
- Къде го видя? - попитал старецът.
- На Самодивската поляна. С още две девойки играеше по свирнята ми. Но нейната хубост никъде я няма. Ех, да мога да се оженя за нея!
- Не думай, синко! - пресякъл му думите старецът. - Самодива невеста става ли? На самодива дай цветя да бере, песни да пее и хоро да върти. Не ти трябва за такава мома да се ожениш! Пък и да я заведеш вкъщи, тя няма да остане при тебе. Няма да я видиш, кога ще избяга!
- Ти ме научи как да я хвана, дядо, и как да я предумам да дойде в село, а за бягането - нека бяга, ако може!
- За хващането - лесна работа - рекъл старецът, - ще те науча какво да правиш. Но за предумване не мога ти помогна. Трябва насила да я заведеш.
- Е как мога да я хвана? - попитал нетърпеливо момъкът.
- Как ли? Ще засвириш на хоро. И когато тя се унесе в играта, ще скочиш изведнъж към нея и додето се сети, ще й грабнеш венеца от главата. Щом венецът е у тебе, момата не ще има сила да хвръкне и да избяга. Само пази добре венеца. Вземе ли го - още същия миг ще литне като птичка. Иди я стигай тогава!
- Добре, дядо, жив да си! - рекъл зарадван момъкът. - Ще направя, каквото ме научи.

Вечерта той пак засвирил на Самодивската поляна. Дошли самодивите. Почнали да играят. Когато се унесли в играта, скочил изведнъж овчарят и грабнал венеца от главата на най-малката самодива. Двете избягали. Дружката им останала самичка сред поляната и затреперала като ранена птичка.
- Дай ми венеца, овчарко! - замолила се тя. - Без венец не мога никъде да отида.
- При мене ще дойдеш, хубава девойко. В село ще те заведа. На стара майка отмяна да бъдеш.
Самодивата почнала да го раздумва:
- Остави ме, овчарко! Аз съм самодива. Самодива в село не ходи. Самодива невеста не става.
- Ще станеш, ще станеш. Ще ти се радват мама и татко и като писано яйце ще те гледаме всички! Хайде сега да те заведа при стареца, а утре рано ще идем в село.

Като казал тия думи, овчарят завел самодивата при стареца. Щом влязла в колибата, сякаш слънце грейнало. Старецът отворил очи, погледнал усмихнат девойката и рекъл:
- Ти случи с момче, девойко. От него по-добро няма в село и наоколо тъдява. Пък и овце му дал Господ. Видиш ли онова стадо в срещната кошара? Негово е. С труд го е припечелил. Утре ще си го подкарате, като тръгнете за село.
Девойката гледала тъжно и нищо не продумвала. Овчарят я накарал да седне край огъня, погледнал я зарадван и пак надул кавала.
Сутринта рано той подкарал стадото и завел девойката в село. Облякъл я в селска премяна и се венчал с нея.

Заживели си хубаво овчарят и самодивата.
На другата година роднини ги поканили на сватба. Голямо хоро се извило сред село. Всички моми и невести се наловили да играят. Само овчарювата булка стояла настрана и гледала. Попитали я сватбарите:
- Защо не потропнеш, невесто?
- Защото овчарят ми не дава самодивската премяна и горския венец. Без тях не мога да играя.
Сватбарите почнали да придумват овчаря:
- Дай й премяната и венеца, бе овчарко! Нали видиш колко й е мъчно, като гледа другите, че играят, а тя стои настрана.
- Дай й ги, дай! - добавяли други. - Да заситни хоро самодивско, та да смае мало и голямо!
Овчарят не се съгласявал. Боял се да не избяга хубавата му невеста.

Но придумките не преставали. Най-после той не устоял. Пък и на него се дощяло да види невестата в самодивска премяна и с венец на глава. Затова й дал дрехите и венеца.
Невестата влязла вкъщи, преоблякла се и излязла пак при сватбарите. Всички само нея гледали и не можели да й се нагледат.
А когато се хванала на хорото и заситнила, когато закършила тънка снага и развяла златна коса, събрало се цяло село да я гледа.

Както играела самодивата, изведнъж се пуснала от хорото и хвръкнала.
Овчарят викнал подире й:
- Защо ме оставяш, невесто? Къде отиваш? Де да те търся? Тя му махнала с ръка и както хвъркала, викнала:
- Ще ме намериш в село Омайниче!
Като изрекла тия думи, захвърчала още по-силно и се изгубила в облаците.

Овчарят си отишъл вкъщи, приготвил се за път и тръгнал да търси самодивата.
Той вървял и разпитвал, вървял и разпитвал, ала никой не знаел къде е село Омайниче. Обходил села и градове. Никой не му казал де е това село. Тръгнал из гори и пущинаци, дето човешки крак не стъпвал. Най-после стигнал до един извор. Там видял белобрад старец с патерица в ръка.
- Къде отиваш, момко, из тия пущинаци? - попитал го старецът.
- От мъка съм тръгнал, дядо. Моята жалба е голяма. Оженил се бях за хубаво горско момиче. То отлитна и ми поръка поръча - в село Омайниче да го търся. Затуй се лутам из тия пущинаци. Ти не знаеш ли къде е това село?
- Не зная - поклатил глава старецът. - Ала иди по-нататък. Ще срещнеш друг старец. Той ми е брат и е по-стар от мене. Попитай него. Той е цар на всички зверове и може да знае, де се намира село Омайниче.

Вървял, вървял овчарят, видял втория старец. Разказал му мъката си и го попитал дали не знае къде е село Омайниче.
- Не зная, синко - отговорил старецът. - Но каквото не знаят хората, зверовете ги подсещат. Почакай да събера зверовете, та да ги попитам.
Старецът извадил една свирка и свирнал.
Надошли всички зверове. Поклонили се на стареца, а той им рекъл:
- Слушайте, мечки, вълци, лисици и всички други зверове, какво ще ви запитам! Знаете ли да има някъде село Омайниче?
- Не знаем, царю честити! - извикали в един глас всички животни. Тогава старецът казал на овчаря:
- Видиш ди, момче, няма такова село, каквото търсиш. Но ако искаш да разбереш по-добре, иди при моя брат, който е по-стар от мене. Той е цар на птиците. Попитай него. Той може да знае.

Тръгнал пак момъкът. Вървял, вървял, стигнал при птичия цар. Разказал му жалбата си и го попитал:
- Ти не знаеш ли, дядо, къде се намира село Омайниче?
- Не зная, синко. Но ще попитам птиците. Те хвъркат нависоко и гледат нашироко. Може да знаят къде е това село.
Старецът събрал всички птици и рекъл:
- Слушайте, орли, соколи, гарвани и всички по-дребни птици! Има ли някой да е чул да има някъде село Омайниче?
- Не сме чули, не сме чули! - извикали птиците. През това време се задала куца сврака.
- Защо се забави толкова, сврако? - попитал я сърдито старецът. Свраката отговорила:
- Забавих се, царю честити, защото ида много отдалече: чак от село Омайниче, дето живеят самодивите. Когато чух, че ни викаш, самодивите ме бяха впрегнали да вършея. Аз побързах да дойда, но една самодива ме перна по ногата и ме окуци. От болка не можах да летя бързо, та затуй закъснях.

самодиваТогава старецът се обърнал към момъка и му рекъл:
- Чу ли, момче, що рече свраката? Тя знае накъде е село Омайниче. Хайде, тръгвай с нея! Тя ще те води. За да не се уморяваш, ще ти дам един орел да те носи.
- Ако ми направиш това добро - рекъл момъкът, - цял живот ще съм ти благодарен!
Старецът дал знак с ръка. Долетял най-силният орел. Яхнал го овчарят. Свраката хвръкнала напред и орелът полетял подир нея.

Летели, летели - стигнали до село Омайниче. Овчарят слязъл от орела и му рекъл:
- Кацни на тоя висок дъб и ме чакай! Скоро ще се върна.
Овчарят влязъл в самодивското село. Срещнал една баба и я попитал за жена си.
Бабата му отговорила:
- Иди сред селото. Ще видиш висока кула. Там живеят три сестри. Едната се беше изгубила някъде. Навярно тя ще да е оная, за която питаш.

Отишъл овчарят всред селото. Влязъл в кулата. Намерил сестрите. Самодивата се зарадвала, като го видяла. Повикала домашните си, па им рекла:
- Елате вижте моя вакъл овчар! Чак тука ме намери.
Всички го посрещнали радостно. Нагостили го, напоили го със самодивско вино и го поканили да легне да си почине.
Тогава овчарят хванал самодивата за ръка, па й казал:
- Аз имам другар, който ме доведе тука. Чака ме вън от селото. Да поканим и него да похапне от вашите гозби и да сръбне самодивско вино.
Самодивата тръгнала с овчаря. Като стигнали до високия дъб, момъкът извикал:
-- Слез, верен другарю!
Тоз миг орелът се спуснал. Овчарят метнал самодивата на гърба му, яхнал го и той и орелът полетял като хала.

Летели денем и нощем. Преминали реки и планини. Най-после стигнали овчарювото село.
Овчарят завел отново самодивата в къщата си. Изгорил й самодивските дрехи и венеца, па заживял с нея радостно и честито. Самодивата родила лични и хубави момичета. И старите хора вярват, че оттогава хубостта се предала и на хората.

0 коментара:

Публикуване на коментар